Reglement Smokkelgatse Optocht

art. 1: Deelname staat open voor inwoners van de dorpen Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelre en Zondereigen. Dit artikel is niet meer van toepassing. Deelnemers uit andere plaatsen kunnen ook deelnemen aan de optocht.

art. 2: De afmetingen van de deelnemende wagens en/of groepen dienen zodanig te zijn, dat de telkenmale vast te stellen route kan worden gevolgd. Als aanvulling hierop is besloten dat wagens ingeklapt maximaal 4,5 meter breed en maximaal 6,5 meter hoog mogen zijn. Om dit te meten zal er voor de route een poort geplaatst worden met de afmetingen 4,5 meter breed en 6,5 meter hoog. Wagens die hier niet doorpassen rijden niet in de optocht mee. Wagens die hier wel door passen mogen wel meerijden. Wagens die wel door de poort kunnen dienen hier “los” door te kunnen rijden. Indien een onderdeel van de wagen ingedeukt moet worden om door de poort te kunnen dan rijd de wagen ook zo in de optocht. Onderdelen die van de wagen gehaald moeten worden of die verzet moeten worden om door de poort te kunnen mogen niet terug geplaatst te worden.

art  3: Het idee c.q. onderwerp waarover de wagen c.q. groep gaat, dient vooraf bekend gemaakt te worden bij de organisatie. Bij gelijke ideeën c.q. onderwerpen beslist het tijdstip van aanmelding.(tijdig insturen) Enkel in die gevallen waarin duidelijk is dat men de ideeën totaal verschillend zal uitwerken, kunnen beide aanmeldingen deelnemen.

art. 4: Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico. Voor verzekeringen e.d. dienen de deelnemers zelf te zorgen.

art. 5: Deelnemende voertuigen dienen verzekerd te zijn volgens de wettelijke bepalingen

art. 6: Bestuurders van deelnemende voertuigen (trekker en wagen) dienen de daarvoor vereiste vergunningen en minimum leeftijd te hebben.

art. 7:  Het trekken c.q. duwen van voertuigen ,mag uitsluitend gebeuren door middel van trek- of duwstangen. Kabels, kettingen en dergelijke zijn verboden…

art. 8:  Het is toegestaan de wagens c.q. groepen zodanig te maken dat ze met geringe aanpassingen toch door smalle of lage stukken in de route kunnen. Dit aanpassen moet dan echter zeer snel kunnen gebeuren. Een en ander zal voor de start worden gecontroleerd. Wil men van deze mogelijkheid gebruik maken moet dat gemeld worden in de laatste bouwersvergadering voor carnaval.

art. 9:  Gebruik van alcoholhoudende dranken dient zeer beperkt te worden en alle deelnemers dienen zich aan de wettelijke bepalingen te houden. Dit geld dus ook voor bestuurders van voertuigen. Het maximum aantal bakken bier dat zich op de wagen mag bevinden is 2. Sterk alcoholhoudende dranken zijn verboden.

art.10: Meevoeren van kadaver is verboden. Meevoeren van levende dieren is uitsluitend toegestaan indien de dieren hiervan op generlei wijze schade kunnen ondervinden.

art.11: Gebruikmaking van cerpentines, confetti, water, rook e.d. is slechts toegestaan indien het publiek en/of andere deelnemers daarvan geen hinder (kunnen) ondervinden. Alle andere middelen zijn verboden. Indien CV De Grenszuukers vervuiling opruimt (of op laat ruimen) welke door optochtdeelnemers voor, tijdens of na de optocht is veroorzaakt, behoudt CV De Grenszuukers zich het recht voor om de kosten die hiervoor gemaakt worden door te belasten aan de betreffende optochtdeelnemer.

art.12: Deelnemende wagens en/of groepen mogen niet kwetsend zijn voor de eventueel betreffende perso(o)n(en) en/of groepering(en).

art.13: Aanwijzingen van de overheid en/of organisatie dienen zonder meer te worden opgevolgd.

art.14: Indien volgens de mening van de overheid en/of de organisatie de veiligheid van deelnemers en/of publiek in gevaar (kan) komen wordt de betreffende deelnemer zonder meer uitgesloten.

art.15: Bepalingen welke door de overheid worden gesteld o.a. bij het verlenen van vergunningen worden geacht in dit reglement te zijn opgenomen.

art.16: Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht na bespreking in de zgn. deelnemers vergadering. In de deelnemersvergadering van 2 april 1997 is besloten dat aanpassingen in het reglement alleen in de evaluatievergadering vlak na carnaval mogen worden doorgevoerd.

art.17: Door aanmelding c.q. deelneming verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.

art.18 : Indien een wisselbeker beschikbaar is wordt deze direct met de prijsuitreiking overhandigd. De houder van de wisselbeker dient deze beker uiterlijk 14 dagen voor de volgende carnavalsoptocht bij de organisatie terug te bezorgen. Een eventuele latere beker overdracht dient door de deelnemers zelf te worden georganiseerd.

art.19: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de carnavalsvereniging “de Grenszuukers”, indien mogelijk na overleg met de deelnemers.

art. 20: Deelnemers uit andere plaatsen worden ook tot de optocht toegelaten, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur.

art. 21: Het in de optocht maken van reclame voor bedrijven is hoofdzakelijk voorbehouden aan de organisatie, mits de baten van deze reclame ten goede komt aan een of meer categorieën deelnemers. Daarnaast mogen de bouwers van een grote wagen reclame maken voor een of meerdere sponsors. Aan deze reclame zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Deze reclame moet staan op een enkele plaat van max 1,20 bij 1 meter.
  • Deze plaat moet zo achter op de wagen bevestigd zijn, dat deze de wagen niet ontsiert
  • Geluidsreclame is niet toegestaan.
  • Shirt reclame is toegestaan, mits de grote hiervan binnen het zgn. A4 formaat valt.

art. 22 : Om te voorkomen dat b.v. een groep of buurtschap met meer financiële middelen een carnavalswagen geheel of gedeeltelijk van polyester bouwt, is in de bouwersvergadering op 7-3-1990 besloten dat er niet met polyester gebouwd mag worden. Dit is om ieder gelijke kansen te geven. In de bouwersvergadering van 13-11-1996 is besloten dat wagens voortaan voor 50% mogen bestaan uit polyester. In de bouwersvergadering van 24-02 is besloten om deze regel om te draaien. Dit houdt in dat wagens voortaan voor minimaal 50% uit gaas en papier moeten bestaan.

art. 23 : Wanneer wagens gekocht worden, dient men dit voor de optocht kenbaar te maken. Bij het jureren van de wagen zal hiermee rekening worden gehouden

art. 24 : Bij iedere carnavalswagen dient een goed gekeurde brandblusapparaat van minimaal 6 kilo aanwezig te zijn. Dit apparaat dient zich op een dusdanige plaats te bevinden dat het in geval van brand direct inzetbaar is.

art. 25 : Deelnemers in de categorieën “grote wagens” en “kleine wagens” worden alleen tot de optocht toegelaten indien: Bij het inschrijfformulier kopieën zijn bijgevoegd van het rijbewijs van de bestuurders (bestuurder trekker, reserve bestuurder trekker, bestuurder carnavalswagen) en van het verzekeringsbewijs van de trekker. Indien deelnemers nog niet meerder jarig zijn dienen minimaal 2 ouders het inschrijfformulier mee te ondertekenen. Tevens dient van iedereen die het inschrijfformulier ondertekend een kopie van het identiteitsbewijs te worden toegevoeg

art. 26 : Wagens die om wat voor reden dan ook de route niet geheel uitrijden, of pas achter de Prinsenwagen de route uitrijden, krijgen een maximale puntenaftrek van 25%. Wagens die de route wel uitrijden, maar die aan het einde van de route niet meer compleet zijn, krijgen een maximale puntenaftrek van 10%

Art 27: Enkel tijdens de evaluatievergadering vlak na carnaval is er inzage in de uitslag van de optocht.

Art 28: Prijzen van de optocht kunnen enkel tijdens de prijsuitreiking opgehaald worden.

Art 29: Volgens de door de gemeente verstrekte vergunning moet de carnavalswagen voorzien te zijn van verlichting als deze buiten de route op de openbare weg rijdt.